European Union Trademark No. 001710672 (Figurative) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
NEXTLINK Logo

Logo design: Other irregular parallelograms, trapezia and quadrilaterals, quadrilaterals containing one or more rounded corners ; One quadrilateral ; Quadrilaterals containing one or more letters ;

The European Union Trademark for NEXTLINK (Figurative) was filed on 16.06.2000 for goods and services in class(es) 9, 16, 18, 25, 35, 37, 38, 41 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 001710672 NEXTLINK is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameNEXTLINK
TypeFigurative
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date16.06.2000
 
Nice classes9, 16, 18, 25, 35, 37, 38, 41 and 42
OwnerNEXTLINK Communications, Inc.
 22102 McLean,, VA, US
 
RepresentativeAWAPATENT A/S
 1316 Copenhagen K, DK
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; computer- og telekommunikationshardware og -software; telekommunikationsprodukter, nemlig telefoner, telefonsystemer bestående af et håndsæt og en konsolenhed med konsolfaciliteter, nemlig standard telefonfunktioner, opkald ved enkelt tryk, samtaleforløbovervågning, gruppemedlytning, ur/kalender og alarm, elektronisk display, og moduler for faciliteter, nemlig automatisk opkald, samtalerestriktion, gemte beskeder til genopkald; og særligt tilpassede opkald, også kendt som telesystemer ("telesystems"); trådløse telefoner; hovedtelefoner, også kendt som håndfri telefonapparater; telefonopkaldsapparater, telefonstation-beskeddetaljeoptagere; mobilt telekommunikationsudstyr bestående af telefonisk kontrolenhed, kombineret modtager/sender og antenne; mobiltelefoner og komponenter dertil; batterikraftværk/opladere til forsyning og styring af energiforsyningsbehov i telekommunikationsindustrien; apparater til samling af data; klokkeradiotelefoner; computere; letbølgedataforbindelser, nemlig sender- og modtagerapparater; modemer; computerprogrammer; telefonanlægsapparater, nemlig telefonmonteringsenheder; adaptorer til dobbeltstik, telefonstik; moduljacks; trådsamlinger og stikomformere; interaktive telefonenheder til erhvervelse af information fra databaser; telekommunikationsapparater til omstilling; perifert udstyr til computere; faxmaskiner; dokumentscannere, nemlig fokuseringslinser, billeddetektorer, datalagerenheder, kredsløbsplader og grænsefladeenheder; computerprogrammer til styring af telekommunikationsnetværk; udstyr til stemme- og datatransmission, -overførsel og -modtagelse, nemlig telekommunikationsbærere, hovedkontor- og fjernterminaler, kanalbanker, elektroniske stik- og dobbeltforstærkningsapparater; netværksmultipleksere; datakommunikationsmultipleksere og koncentrationsanlæg; videotexterminaler, og elektriske nødopkaldsenheder; telefonsvarere; videotelefoner; personsøgere; fiberoptiske kabler; kobberkabler og -ledninger; fiberoptiske stik; integrerede kredsløb; mikroprocessorer; personlige kommunikatorer, nemlig skriveredskaber og tegneplader/digitaliseringsborde, som gør det muligt for personer at kommunikere via et trådforbundet eller trådløst telekommunikationsnetværk; video-telefonkonferenceprodukter; telekommunikationsinstallationer, -apparater og -instrumenter; datakommunikationsinstallationer, -apparater og -instrumenter; satellitkommunikationsinstallationer, -apparater og -instrumenter; apparater til optagelse, transmission, modtagelse, behandling eller gengivelse af lyd, billede og/eller data; computere og computerhardware; elektriske apparater og instrumenter, alt til behandling, journalisering, lagring, transmission, modtagelse, visning og/eller udskrift af data; computersoftware; compact discs; cd-roms; videobånd; kassettebånd; apparater og instrumenter til optagelse, transmission, modtagelse, behandling, genfinding, reproduktion, manipulering, analyse, visning og udskrift af lyd, billede og/eller data, computersoftware; digitale kommunikationsapparater og -instrumenter; magnetiske og optiske datamedier, nemlig magnetiske disks, optiske disks, disketter, magnetbånd, magnetkort, optiske kort, integrerede kredsløbskort, magnetiske databærere, optiske databærere; dataterminaler; fjernstyrede on-line informationsapparater og -instrumenter, alt elektronisk; computertidsskrifter i elektronisk form udbudt on-line via databaser eller via faciliteter stillet til rådighed på internettet (herunder websider); computersoftware for at muliggøre søgning af data; computerspil og computerspilsoftware; videospil; perifert udstyr til computere, nemlig hukommelseslagre, tastaturer, elektroniske penne, mus, skærme, grænseflader; elektroniske datalagringskort og elektroniske kort til brug med kommunikationsapparater og -instrumenter; forudoptagede computerprogrammer til brug ved formidling af telekommunikationsydelser; forudoptagede computerprogrammer til brug i forbindelse med, og for adgang til, computernetværker, databaser og computeropslagstavler (BBS); dele og tilbehør til alle ovennævnte varer.... More
Class 16 : Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; klichéer; trykte tidsskrifter og nyhedsbreve vedrørende telekommunikationsvirksomhed, telekommunikationscomputerprogrammer og vedligeholdelse og drift af telekommunikationsnetværk; papir og papirbaserede produkter til optagelse af computerprogrammer, til redigering af databehandlingsrapporter; tryksager, skrivemaskine- og kontorartikler; manualer; instruktionsmateriale; tryksager; tekstbøger; papirhandlervarer; papir, plastic, karton og varer lavet af førnævnte materialer; tryksager; trykte tidsskrifter; bøger; pjecer, foldere, brochurer og manualer; plakater; kort; fotografier; bånd og kort, alt til optagelse af computerprogrammer og data; computerprogrammer; papirhandlervarer; kontorartikler; annoncerings- og reklamemateriale; indpaknings- og emballeringsmateriale; instruktions- og undervisningmateriale (bortset fra apparater); websider downloadet fra internettet I form af tryksager; annoncer; registre; registeromslag; plasticmaterialer til emballering (ikke indeholdt i andre klasser); tidsskrifter og tryksager, herunder bøger, småtryk og tidsskrifter vedrørende computere, computernetværk, computerdatabaser, computertjenesteydelser og internettjenesteydelser; dele og tilbehør til alle ovennævnte varer.... More
Class 18 : Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.
Class 25 : Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
Class 35 : Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; on-line computertjenesteydelser; elektronisk handelsvirksomhed; telekommunikationsvirksomhed vedrørende styring of drift af netværk; rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed omhandlende telekommunikationsnetværk og forretningsdrift; telemarketing; formidling af telefonregisterinformation; reklame-, annoncerings, marketing- og publicityvirksomhed; udarbejdelse og formidling af statistisk information vedrørende handel; vurdering I forretningsanliggender; rådgivning og assistance vedrørende virksomhedsledelse, alt vedrørende computere og/eller telekommunikation; forretningsmæssig rådgivnings-, konsulent-, undersøgelses- og informationsvirksomhed; kompilering, formidling, lagring og genfinding af forretnings- og handelsmæssig information; databehandlings- og databasevirksomhed; produktion, udarbejdelse og præsentering af annonceringsmateriale; kompilering af virksomhedsregistre, markedsanalyse og -undersøgelser; kompilering og transskription af data; udarbejdelse af virksomhedsrapporter; informations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende database, on-line og internet; salgsfremmende arbejde; databasestyringvirksomhed; interaktiv databaseinformationsydelser; kompilering af annoncer til brug som websider; informations-, annoncerings- og reklamevirksomhed vedrørende virksomheder formidlet on-line fra en computerdatabase eller ved hjælp af websider på internettet; formidling af salg af andres produkter og tjenesteydelser via en interaktiv computer eller andet kommunikationsnetværk; elektronisk lagring og genfinding af data og dokumenter vedrørende forretning, finansiel virksomhed, nyheder, vejr, sport, brug af computere og computersoftware, spil, musik, teater, film, rejser, uddannelse, livsstil, hobbyer og emner af almen interesse.... More
Class 37 : Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; bygning, installation og vedligeholdelse af telekommunikationssystemer, nemlig mobile telefonsystemer og stemme-, data-, fax- og videokommunikationssystemer og til internettet; installation, vedligeholdelse, reparation, service og netværkstjenesteydelser, alt formidlet via computere og telekommunikations- og internetudstyr, -installationer, -apparater og -instrumenter.... More
Class 38 : Telekommunikationsvirksomhed; telekommunikationsservice, nemlig langdistance- og international stemme-, tekst-, fax-, video- og datatelekommunikationsvirksomhed; rammevideresendelsetelekommunikationsydelser; planlægnings-, styring- og støtte vedrørende telekommunikationsnetværk; telekommunikationsvirksomhed vedrørende virtuelle netværk; elektronisk post-, stemmepost- og budbringningsydelser; pakkeservice; computerstøttet transmission af beskeder og billeder; audio- og videotelekonferencevirksomhed; telekommunikation af tekst, fax, video og data via private linjer; serviceintegreret digitalnet (ISDN) telekommunikationsvirksomhed; transmission af stemme, tekst, fax, video og data via satellit, jordbaserede og undersøiske telekommuniktionsforbindelser; tv-transmissionsvirksomhed; telekommunikationsvirksomhed, som debiteres modtageren af opkaldet (fx: ordrer, forbrugertjenesteydelser, teknisk service, reklamekampagner, etc); telekommunikationsvirksomhed vedrørende information, som debiteres den opkaldende (fx: vejrudsigter, billetsalg, etc); switchet tale, data, video og multimediaydelser; servicevirksomhed vedrørende asynkron overførselsform (atm); servicevirksomhed vedrørende satellitterminalaperture af meget lille størrelse (vsat); salgs- og leasingvirksomhed vedrørende telekommunikationstranspondere; stedsuafhængig personlig kommunikationsvirksomhed, der omfatter mobil-, stemme-, data- og faxtjenestydelser; formidling af telekommunikationsforbindelser til globale computernetværk, andre computernetværk, on-line tjenesteydelser og opslagstavler (BBS); udsendelsesvirksomhed; transmissions-, udsendelses- og netværksvirksomhed, alt vedrørende formidling af data og information; computerstøttet transmission af beskeder og billeder; kommunikation via computerterminal; digital kommunikationsvirksomhed; servicevirksomhed vedrørende samling, transmission, behandling og lagring af beskeder og data; adgangsservice til fjerndata; sevicevirksomhed vedrørende udveksling af elektroniske data; telekommunikation af data (herunder websider), computerprogrammer og andre data; servicevirksomhed vedrørende elektronisk post; formidling af telekommunikationsadgang og forbindelser til computerdatabaser og til internettet, datakommunikationsvirksomhed; kommunikationsvirksomhed via computerterminaler; servicevirksomhed til transmission, formidling eller visning af information I forretningsøjemed eller hjemligt øjemed fra en edb-lagret databank eller via internettet, on-line informationsvirksomhed; elektronisk transmission af data, billeder og dokumenter via computerterminaler; tjenesteydelser vedrørende elektronisk post; og faxtransmission.... More
Class 41 : Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; uddannelses- og undervisningsvirksomhed, nemlig kurser, workshops og undervisningsseminarer vedrørende elektronisk transmission af stemmer, data, information og video; informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende uddannelse, undervisning, underholdning, sport, fritid, teater, tv, musik, nyheder og udgivelser; forlagsvirksomhed; servicevirksomhed vedrørende elektroniske spil og konkurrencer formidlet via internettet; udgivelse af bøger, registre, håndbøger, mapper, tidsskrifter, manualer og tryksager; servicevirksomhed vedrørende uddannelse, undervisning, instruktion og studier; arrangering, ledelse og organisering af seminarer og uddannelsesmæssige, rekreative og instruktive møder, konferencer, kongresser, udstillinger og forevisninger; interaktive databaseinformationsydelser; udarbejdelse af rapporter vedrørende udgivelsesvirksomhed; nyhedsprogramvirksomhed; information vedrørende underholdning, uddannelse, undervisning, sport, fritid, nyheder og udgivelser formidlet on-line fra computerdatabaser eller websider på internettet, reservations-, booking- og billetsalgsvirksomhed; booking- og billetsalgsvirksomhed ved hjælp af elektroniske midler og computere.... More
Class 42 : Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; rådgivningsvirksomhed vedrørende e-handel; softwarerådgivning og -design, computerhardwarerådgivning og -design; rådgivningsvirksomhed vedrørende informationsteknologi og computernetværk; kommunikationsrådgivningsvirksomhed; fomidling af on-line information (kun information i klasse 42) via en computerdatabase eller via faciliteter på internettet; computertjenesteydelser; design af telekommunikationssystemer, nemlig mobile telefonsystemer og stemme-, data-, fax- og videokommunikationssystemer, teknisk rådgivningsvirksomhed vedrørende telekommunikation; informations- og rådgivningsvirksomhed; kompilering, lagring, analyse, genfinding og formidling af information, formidling af adgang til og leasing af accesstid til computerdatabaser og til on-line computertjenesteydelser; database-, on-line- og internetinformations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed; interaktiv databaseinformationsvirksomhed; elektronisk databasevirksomhed; skrivning, udvikling, opdatering og design af computersoftware; design, tegning og bestilt skrivning, alt til kompilering af websider på internettet, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende vejret og restauranter; formidling af information on-line fra en computerdatabase eller formidlet via faciliteter på internettet; formidling af tjenesteydelser vedrørende modtagelse, behandling, lagring, visning, optagelse, genfinding eller transmission af data; database-, on-line- og internetinformations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed; formidling af information om en lang række emner via et globalt computernetværk; og formidling af on-line faciliteter til interaktion i ægte tid med andre computerbrugere vedrørende emner af generel interesse, videnskabelige og faglige undersøgelser; computertjenesteydelser, herunder indeksering, gennemgang og formidling af adgang til og information om computer-netværk, -indhold og -tjenesteydelser; formidling og leasing af accesstid til computerdatabaser, computeropslagstavler (BBS), computernetværk, interaktive computerkommunikationsnetværk, elektroniske tidsskrifter vedrørende forskellige områder, kataloger og information vedrørendre handels- og tjenesteydelser, computeriseret programmering og softwaredesign; formidling af datanetværksydelser; og licensgivning af computersoftware; computertjenesteydelser, nemlig leasing af accesstid til computerdatabaser, computeropslagslavler (BBS), computernetværk, og computeriserede undersøgelser og referencematerialer vedrørende forretning, finansiel virksomhed, nyheder, vejr, sport, brug af computere og computersoftware, spil, musik, teater, film, rejser, uddannelse, livsstil, hobbyer og emner af generel interesse; computeriseret kontaktbureauvirksomhed; computerkonsulentvirksomhed; computeriseret shopping via telefon og computerterminaler vedrørende computervarer og -tjenesteydelser og almindelige forbrugsvarer.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.