Word mark

Trademark: 'CMG WDS' 
CMG International B.V.
European Community Trademark, no. 002565661, Word mark

 

On 6. 2. 2002 the community trademark application no. 002565661 was filed for CMG WDS (Word mark) by CMG International B.V. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied6. 2. 2002
Nice classes9, 16, 35, 37, 38, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

CMG International B.V.
Pofessor E M Meijerslaan 2
1183 AV Amstelveen
NL

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

No representative yet. Trademark owners outside EU have to appoint a representative. To strenghten a trademark a representative is always recommended.

Appointment of representative

 
 

Nice classes

9  Elektrische en elektronische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van gegevens, geluid, beeld of andere data; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; cassettes, compact discs, videobanden, video compact discs (beeldplaten), interactieve CD's (CD-I), Read-Only-Memory discs (CD-ROM); apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers, computer(rand)apparatuur, computerterminals, tekstverwerkende apparatuur; gereigistreerde computerprogramma's, computer software, opgenomen programma's voor het sturen van computers; telecommunicatieapparatuur.

16  Drukwerken; papier en uit papier vervaardigde producten voor zover in deze klasse begrepen, formulieren, boeken, kantoorbenodigdheden, schrijfwaren, instructie- en onderwijsmaterialen (uitgezonderd meubelen); computerhandleidingen.

35  Publiciteit en zaken, waaronder mede begrepen het opstellen van en beheer van gegevensbestanden; informatievoorziening voor zakelijke doeleinden, ook via telecommunicatienetwerken, zoals Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; commercieel-zakelijke dienstverlening op het gebied van automatisering en computers; zakelijke adviezen ter zake van de keuze en het gebruik van computer hardware en software; het bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; handelsinformatie; marktbewerking, -onderzoek en -analyse; verhuur van kantoormachines.

37  Installatie, onderhoud en reparatie van computers en computersystemen; onderhoud van computersystemen; upgrading van computers; installatie, reparatie en onderhoud van software producten; perfectief en adaptief onderhoud voor computerhardware.

38  Telecommunicatie, waaronder mede begrepen communicatie via computers en (mobiele) telefoons; telefoondiensten; het verlenen van toegang tot Internet en het verhuren van toegangstijd tot Internet; interactieve communicatie via Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; computerondersteunde verzending van berichten en beelden; elektronische verzending van boodschappen (e-mail en wap diensten); het ter beschikking stellen van telecommunicatievoorzieningen benodigd voor het verlenen van on-line informatiediensten; verhuur van apparaten voor het verzenden van berichten; inlichtingen op het gebied van (Interactieve) telecommunicatie; overbrengen van geluid en beeld via satelliet; telex-, telegraaf-, telefoon, radiotelefonie- en telegrafiediensten; persagentschappen; het verstrekken van informatie inzake voornoemde diensten.

41  Opvoeding en ontspanning, waaronder begrepen opvoeding, onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en seminars; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften en andere periodieken.

42  Computerprogrammering, -ontwikkeling, -engineering en advisering hieromtrent; perfectief en adaptief onderhoud voor computersoftware; automatiseringsdiensten; technische advisering inzake de keuze en toepassingen van systemen ten behoeve van de integratie van telefoon- en computerapparatuur; diensten van computerspecialisten; technische adviezen, met inbegrip van adviezen op het gebied van computers, software en computersystemen; onderzoek op het gebied van en ontwikkeling van computersoftware, computerprogrammering; verhuur van toegangstijd tot een computer-database via Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; ontwerpen en schrijven van computerprogramma's; installatie en onderhoud van software; updating van computerprogramma's; advisering inzake gebruik en toepassing van de in de klasse 9 genoemde producten; advisering inzake de in de klassen 37, 38 en 42 genoemde diensten.

 
 
 
 

Further trademarks of the owner