Trademark: 'the market' 

European Community Trademark, no. 001821776, Figurative mark

 

On 23. 8. 2000 the community trademark application no. 001821776 was filed for the market (Figurative mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35, 36, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied23. 8. 2000
Nice classes9, 35, 36, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

AWAPATENT AB
Box 45086
104 30 Stockholm
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Tele- och dataanläggningar och -apparater för att effektuera marknads- och mötesplatser, ompaketeringsanordningar och betalningsapparater och -system; säkerhetsanordningar; datorprogram och databaser för upptagning på magnetiska databärare; CD-ROM-skivor, disketter, kassetter, skivor och andra maskinläsbara medier för lagring, behandling och överföring av data, texter, ljud och bilder; noder för elektriska och elektroniska apparater för informationsflöde för att styra, övervaka, mäta och kontrollera deras funktioner, home gateways, residential gateways, lösenordsgeneratorer, smart cards, bandpassfilter, faskopplingsfilter.

35  Presentationer och lagringar av signaler mellan data- och telesystem och däri ingående apparater för framsakapande av mötes- och marknadsplatser i data- och telesystemen; lagring av kodnings- och säkerhetssignaler och signalsändningar för elektronisk handel via tele- och datasystemen.

36  Datoriserade finanstjänster och elektroniska penningöverföringar inom försäkringsverksamhet, finansiell verksamhet, monetära tjänster; försäkringsverksamhet, finansiell verksamhet, monetära tjänster.

38  Tele- och datakommunikationsverksamhet, överföringar av signaler mellan data- och telesystem och däri ingående apparater för framskapande av mötes- och marknadsplatser i data- och telesystemen; sändning av kodnings- och säkerhetssignaler och signalsändningar för elektronisk handel via tele- och datasystemen; multimediala meddelandetjänster, även interaktiva tjänster avseende överföring av tele- och datorstödd data från databaser till användarapparater; upplåtande av åtkomst till datanätverk speciellt via kommunikation på elnät.

42  Strategisk rådgivning och digitala tjänster för att skapa nya affärer, lösningar och nätplatser för nätverksekonomin, konsulterande verksamhet inom affärsutveckling, kommunikation och teknik; professionell konsultation och professionell rådgivningsverksamhet avseende kundvårdssystem, kommunikationssystem för lagring och återvinning av datainformation samt utformning (design) av kommunikationssystem; rådgivning avseende användning av och funktion hos hård- och mjukvara inkluderande information om databaser, framställning och bearbetning av layouter till affärs-, kommunikation- och tekniksystem i datoriserad form, datorprogrammering; upplåtande av åtkomst till databaser genom nätverk speciellt via kommunikation på elnät.

 

Vienna classes