Trademark: 'NEXTLINK' 
NEXTLINK Communications, Inc.
European Community Trademark, no. 001710672, Figurative mark

 

On 16. 6. 2000 the community trademark application no. 001710672 was filed for NEXTLINK (Figurative mark) by NEXTLINK Communications, Inc. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 18, 25, 35, 37, 38, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied16. 6. 2000
Nice classes9, 16, 18, 25, 35, 37, 38, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

NEXTLINK Communications, Inc.
1505 Farm Credit Drive, 6th Floor
22102 McLean,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

AWAPATENT A/S
Strandgade 56
1401 Copenhagen K
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; computer- og telekommunikationshardware og -software; telekommunikationsprodukter, nemlig telefoner, telefonsystemer bestående af et håndsæt og en konsolenhed med konsolfaciliteter, nemlig standard telefonfunktioner, opkald ved enkelt tryk, samtaleforløbovervågning, gruppemedlytning, ur/kalender og alarm, elektronisk display, og moduler for faciliteter, nemlig automatisk opkald, samtalerestriktion, gemte beskeder til genopkald; og særligt tilpassede opkald, også kendt som telesystemer ("telesystems"); trådløse telefoner; hovedtelefoner, også kendt som håndfri telefonapparater; telefonopkaldsapparater, telefonstation-beskeddetaljeoptagere; mobilt telekommunikationsudstyr bestående af telefonisk kontrolenhed, kombineret modtager/sender og antenne; mobiltelefoner og komponenter dertil; batterikraftværk/opladere til forsyning og styring af energiforsyningsbehov i telekommunikationsindustrien; apparater til samling af data; klokkeradiotelefoner; computere; letbølgedataforbindelser, nemlig sender- og modtagerapparater; modemer; computerprogrammer; telefonanlægsapparater, nemlig telefonmonteringsenheder; adaptorer til dobbeltstik, telefonstik; moduljacks; trådsamlinger og stikomformere; interaktive telefonenheder til erhvervelse af information fra databaser; telekommunikationsapparater til omstilling; perifert udstyr til computere; faxmaskiner; dokumentscannere, nemlig fokuseringslinser, billeddetektorer, datalagerenheder, kredsløbsplader og grænsefladeenheder; computerprogrammer til styring af telekommunikationsnetværk; udstyr til stemme- og datatransmission, -overførsel og -modtagelse, nemlig telekommunikationsbærere, hovedkontor- og fjernterminaler, kanalbanker, elektroniske stik- og dobbeltforstærkningsapparater; netværksmultipleksere; datakommunikationsmultipleksere og koncentrationsanlæg; videotexterminaler, og elektriske nødopkaldsenheder; telefonsvarere; videotelefoner; personsøgere; fiberoptiske kabler; kobberkabler og -ledninger; fiberoptiske stik; integrerede kredsløb; mikroprocessorer; personlige kommunikatorer, nemlig skriveredskaber og tegneplader/digitaliseringsborde, som gør det muligt for personer at kommunikere via et trådforbundet eller trådløst telekommunikationsnetværk; video-telefonkonferenceprodukter; telekommunikationsinstallationer, -apparater og -instrumenter; datakommunikationsinstallationer, -apparater og -instrumenter; satellitkommunikationsinstallationer, -apparater og -instrumenter; apparater til optagelse, transmission, modtagelse, behandling eller gengivelse af lyd, billede og/eller data; computere og computerhardware; elektriske apparater og instrumenter, alt til behandling, journalisering, lagring, transmission, modtagelse, visning og/eller udskrift af data; computersoftware; compact discs; cd-roms; videobånd; kassettebånd; apparater og instrumenter til optagelse, transmission, modtagelse, behandling, genfinding, reproduktion, manipulering, analyse, visning og udskrift af lyd, billede og/eller data, computersoftware; digitale kommunikationsapparater og -instrumenter; magnetiske og optiske datamedier, nemlig magnetiske disks, optiske disks, disketter, magnetbånd, magnetkort, optiske kort, integrerede kredsløbskort, magnetiske databærere, optiske databærere; dataterminaler; fjernstyrede on-line informationsapparater og -instrumenter, alt elektronisk; computertidsskrifter i elektronisk form udbudt on-line via databaser eller via faciliteter stillet til rådighed på internettet (herunder websider); computersoftware for at muliggøre søgning af data; computerspil og computerspilsoftware; videospil; perifert udstyr til computere, nemlig hukommelseslagre, tastaturer, elektroniske penne, mus, skærme, grænseflader; elektroniske datalagringskort og elektroniske kort til brug med kommunikationsapparater og -instrumenter; forudoptagede computerprogrammer til brug ved formidling af telekommunikationsydelser; forudoptagede computerprogrammer til brug i forbindelse med, og for adgang til, computernetværker, databaser og computeropslagstavler (BBS); dele og tilbehør til alle ovennævnte varer.

16  Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; klichéer; trykte tidsskrifter og nyhedsbreve vedrørende telekommunikationsvirksomhed, telekommunikationscomputerprogrammer og vedligeholdelse og drift af telekommunikationsnetværk; papir og papirbaserede produkter til optagelse af computerprogrammer, til redigering af databehandlingsrapporter; tryksager, skrivemaskine- og kontorartikler; manualer; instruktionsmateriale; tryksager; tekstbøger; papirhandlervarer; papir, plastic, karton og varer lavet af førnævnte materialer; tryksager; trykte tidsskrifter; bøger; pjecer, foldere, brochurer og manualer; plakater; kort; fotografier; bånd og kort, alt til optagelse af computerprogrammer og data; computerprogrammer; papirhandlervarer; kontorartikler; annoncerings- og reklamemateriale; indpaknings- og emballeringsmateriale; instruktions- og undervisningmateriale (bortset fra apparater); websider downloadet fra internettet I form af tryksager; annoncer; registre; registeromslag; plasticmaterialer til emballering (ikke indeholdt i andre klasser); tidsskrifter og tryksager, herunder bøger, småtryk og tidsskrifter vedrørende computere, computernetværk, computerdatabaser, computertjenesteydelser og internettjenesteydelser; dele og tilbehør til alle ovennævnte varer.

18  Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

25  Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

35  Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; on-line computertjenesteydelser; elektronisk handelsvirksomhed; telekommunikationsvirksomhed vedrørende styring of drift af netværk; rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed omhandlende telekommunikationsnetværk og forretningsdrift; telemarketing; formidling af telefonregisterinformation; reklame-, annoncerings, marketing- og publicityvirksomhed; udarbejdelse og formidling af statistisk information vedrørende handel; vurdering I forretningsanliggender; rådgivning og assistance vedrørende virksomhedsledelse, alt vedrørende computere og/eller telekommunikation; forretningsmæssig rådgivnings-, konsulent-, undersøgelses- og informationsvirksomhed; kompilering, formidling, lagring og genfinding af forretnings- og handelsmæssig information; databehandlings- og databasevirksomhed; produktion, udarbejdelse og præsentering af annonceringsmateriale; kompilering af virksomhedsregistre, markedsanalyse og -undersøgelser; kompilering og transskription af data; udarbejdelse af virksomhedsrapporter; informations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende database, on-line og internet; salgsfremmende arbejde; databasestyringvirksomhed; interaktiv databaseinformationsydelser; kompilering af annoncer til brug som websider; informations-, annoncerings- og reklamevirksomhed vedrørende virksomheder formidlet on-line fra en computerdatabase eller ved hjælp af websider på internettet; formidling af salg af andres produkter og tjenesteydelser via en interaktiv computer eller andet kommunikationsnetværk; elektronisk lagring og genfinding af data og dokumenter vedrørende forretning, finansiel virksomhed, nyheder, vejr, sport, brug af computere og computersoftware, spil, musik, teater, film, rejser, uddannelse, livsstil, hobbyer og emner af almen interesse.

37  Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; bygning, installation og vedligeholdelse af telekommunikationssystemer, nemlig mobile telefonsystemer og stemme-, data-, fax- og videokommunikationssystemer og til internettet; installation, vedligeholdelse, reparation, service og netværkstjenesteydelser, alt formidlet via computere og telekommunikations- og internetudstyr, -installationer, -apparater og -instrumenter.

38  Telekommunikationsvirksomhed; telekommunikationsservice, nemlig langdistance- og international stemme-, tekst-, fax-, video- og datatelekommunikationsvirksomhed; rammevideresendelsetelekommunikationsydelser; planlægnings-, styring- og støtte vedrørende telekommunikationsnetværk; telekommunikationsvirksomhed vedrørende virtuelle netværk; elektronisk post-, stemmepost- og budbringningsydelser; pakkeservice; computerstøttet transmission af beskeder og billeder; audio- og videotelekonferencevirksomhed; telekommunikation af tekst, fax, video og data via private linjer; serviceintegreret digitalnet (ISDN) telekommunikationsvirksomhed; transmission af stemme, tekst, fax, video og data via satellit, jordbaserede og undersøiske telekommuniktionsforbindelser; tv-transmissionsvirksomhed; telekommunikationsvirksomhed, som debiteres modtageren af opkaldet (fx: ordrer, forbrugertjenesteydelser, teknisk service, reklamekampagner, etc); telekommunikationsvirksomhed vedrørende information, som debiteres den opkaldende (fx: vejrudsigter, billetsalg, etc); switchet tale, data, video og multimediaydelser; servicevirksomhed vedrørende asynkron overførselsform (atm); servicevirksomhed vedrørende satellitterminalaperture af meget lille størrelse (vsat); salgs- og leasingvirksomhed vedrørende telekommunikationstranspondere; stedsuafhængig personlig kommunikationsvirksomhed, der omfatter mobil-, stemme-, data- og faxtjenestydelser; formidling af telekommunikationsforbindelser til globale computernetværk, andre computernetværk, on-line tjenesteydelser og opslagstavler (BBS); udsendelsesvirksomhed; transmissions-, udsendelses- og netværksvirksomhed, alt vedrørende formidling af data og information; computerstøttet transmission af beskeder og billeder; kommunikation via computerterminal; digital kommunikationsvirksomhed; servicevirksomhed vedrørende samling, transmission, behandling og lagring af beskeder og data; adgangsservice til fjerndata; sevicevirksomhed vedrørende udveksling af elektroniske data; telekommunikation af data (herunder websider), computerprogrammer og andre data; servicevirksomhed vedrørende elektronisk post; formidling af telekommunikationsadgang og forbindelser til computerdatabaser og til internettet, datakommunikationsvirksomhed; kommunikationsvirksomhed via computerterminaler; servicevirksomhed til transmission, formidling eller visning af information I forretningsøjemed eller hjemligt øjemed fra en edb-lagret databank eller via internettet, on-line informationsvirksomhed; elektronisk transmission af data, billeder og dokumenter via computerterminaler; tjenesteydelser vedrørende elektronisk post; og faxtransmission.

41  Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; uddannelses- og undervisningsvirksomhed, nemlig kurser, workshops og undervisningsseminarer vedrørende elektronisk transmission af stemmer, data, information og video; informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende uddannelse, undervisning, underholdning, sport, fritid, teater, tv, musik, nyheder og udgivelser; forlagsvirksomhed; servicevirksomhed vedrørende elektroniske spil og konkurrencer formidlet via internettet; udgivelse af bøger, registre, håndbøger, mapper, tidsskrifter, manualer og tryksager; servicevirksomhed vedrørende uddannelse, undervisning, instruktion og studier; arrangering, ledelse og organisering af seminarer og uddannelsesmæssige, rekreative og instruktive møder, konferencer, kongresser, udstillinger og forevisninger; interaktive databaseinformationsydelser; udarbejdelse af rapporter vedrørende udgivelsesvirksomhed; nyhedsprogramvirksomhed; information vedrørende underholdning, uddannelse, undervisning, sport, fritid, nyheder og udgivelser formidlet on-line fra computerdatabaser eller websider på internettet, reservations-, booking- og billetsalgsvirksomhed; booking- og billetsalgsvirksomhed ved hjælp af elektroniske midler og computere.

42  Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; rådgivningsvirksomhed vedrørende e-handel; softwarerådgivning og -design, computerhardwarerådgivning og -design; rådgivningsvirksomhed vedrørende informationsteknologi og computernetværk; kommunikationsrådgivningsvirksomhed; fomidling af on-line information (kun information i klasse 42) via en computerdatabase eller via faciliteter på internettet; computertjenesteydelser; design af telekommunikationssystemer, nemlig mobile telefonsystemer og stemme-, data-, fax- og videokommunikationssystemer, teknisk rådgivningsvirksomhed vedrørende telekommunikation; informations- og rådgivningsvirksomhed; kompilering, lagring, analyse, genfinding og formidling af information, formidling af adgang til og leasing af accesstid til computerdatabaser og til on-line computertjenesteydelser; database-, on-line- og internetinformations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed; interaktiv databaseinformationsvirksomhed; elektronisk databasevirksomhed; skrivning, udvikling, opdatering og design af computersoftware; design, tegning og bestilt skrivning, alt til kompilering af websider på internettet, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende vejret og restauranter; formidling af information on-line fra en computerdatabase eller formidlet via faciliteter på internettet; formidling af tjenesteydelser vedrørende modtagelse, behandling, lagring, visning, optagelse, genfinding eller transmission af data; database-, on-line- og internetinformations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed; formidling af information om en lang række emner via et globalt computernetværk; og formidling af on-line faciliteter til interaktion i ægte tid med andre computerbrugere vedrørende emner af generel interesse, videnskabelige og faglige undersøgelser; computertjenesteydelser, herunder indeksering, gennemgang og formidling af adgang til og information om computer-netværk, -indhold og -tjenesteydelser; formidling og leasing af accesstid til computerdatabaser, computeropslagstavler (BBS), computernetværk, interaktive computerkommunikationsnetværk, elektroniske tidsskrifter vedrørende forskellige områder, kataloger og information vedrørendre handels- og tjenesteydelser, computeriseret programmering og softwaredesign; formidling af datanetværksydelser; og licensgivning af computersoftware; computertjenesteydelser, nemlig leasing af accesstid til computerdatabaser, computeropslagslavler (BBS), computernetværk, og computeriserede undersøgelser og referencematerialer vedrørende forretning, finansiel virksomhed, nyheder, vejr, sport, brug af computere og computersoftware, spil, musik, teater, film, rejser, uddannelse, livsstil, hobbyer og emner af generel interesse; computeriseret kontaktbureauvirksomhed; computerkonsulentvirksomhed; computeriseret shopping via telefon og computerterminaler vedrørende computervarer og -tjenesteydelser og almindelige forbrugsvarer.

 

Vienna classes

 
 

Records history

 
16.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
10.1.2010 Published
Representative - Replacement of representative
20.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
16.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
23.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
4.9.2000 Registered
Proprietor - Change of name and address
16.6.2000 Application
Application of the trademark 001710672 NEXTLINK
 

Further trademarks of the owner