Trademark: 'SCARLET TELECOM' 

European Community Trademark, no. 001388800, Figurative mark

 

On 2. 12. 1999 the community trademark application no. 001388800 was filed for SCARLET TELECOM (Figurative mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 37, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied2. 12. 1999
Nice classes9, 37, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data hidden, as owner is a private person. Please contact us to get further information.

Representative

MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V.
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
NL

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Elektrische (voor zover niet begrepen in andere klassen), elektronische, optische, elektro-optische, radio-, televisie-, elektrische besturings-, proefnemings-, test-, waarschuwings-, controle-, (inspectie-), draadloze oproepsysteem-, draadloze telefonie- en onderwijsapparaten, -toestellen en -instrumenten; monitoren; telecommunicatie-installaties, -apparaten en -instrumenten; antwoordmachines; apparatuur voor opname, transmissie, verwerking of weergave van beeld of geluid; kabels en leidingen, alle voor elektrische, telecommunicatie- of optische signaal-transmissie/antennes; golfgeleiders als onderdeel van elektronica of telecommunicatie-apparatuur; elektronische apparatuur en instrumenten, alle voor het bewerken, registreren, opslaan, verzenden, ontvangen en/of afdrukken van gegevens; computers; microprocessoren; codeer- en decodeerapparatuur en -instrumenten; rekenmachines; schijven, banden, kaarten en draden toe te passen als optische of magnetische gegevensdragers; geregistreerde computerprogramma's, vastgelegd op banden, schijven en andere gegevensdragers, gecodeerde programma's zowel voor computers als voor gegevensverwerkende apparatuur; toetsenborden, zend- en ontvangtoestellen (zgn. transceivers) en besturingsinrichtingen (zgn controllers); grondstations voor communicatie via satellieten; elektronische diagnostische apparatuur en instrumenten, niet voor medische doeleinden; meteorologische apparatuur en instrumenten; navigatie-apparatuur en -instrumenten; elektronische afstandsbedieningen voor apparaten voor het verkrijgen van on-line informatie afkomstig uit databanken; elektronische apparatuur en instrumenten alle te gebruiken in samenhang met en reagerend op de menselijke stem; elektronische afleesapparatuur en -instrumenten, zogenaamde scanningapparatuur; elektronische schakelborden voor gegevensbestanden; audiovisuele apparatuur en instrumenten; telecommunicatie-apparatuur ten behoeve van video- en teleconferenties; video- en computerspellen; debit cards, credit cards, charge cards voorzien van een magneetstrip; onderdelen van en toebehoren voor alle voornoemde waren, voor zover niet begrepen in andere klassen.

37  Reparatie en onderhoud van geluids-, beeld- en gegevensoverdrachts- en gegevensinformatieapparatuur, -intallaties en -verbindingen, van waarschuwingssystemen, communicatiessystemen en -netwerken, elektronische boodschap- en informatiesystemen, en elektronische data-verbindingen, van telecommunicatie-apparatuur, -installaties, -verbindingen, -instrumenten en -systemen, en van onderdelen van voornoemde producten; installatie, bijstelling, aanpassing en onderhoud en reparatie van elektrische, elektronische, communicatie- en computerapparatuur, -instrumenten, -installaties en -onderdelen. Het aanleggen en onderhouden van telecommunicatieverbindingen voor het internet.

38  Telecommunicatie; facsimile-, telex-, telefoon-, telegraafdiensten; diensten bestaande uit het doorgeven van boodschappen; het opslaan, weergeven en verzenden van signalen en boodschappen langs elektronische of telecommunicatieve weg; verzending van gegevens en informatie langs elektronische weg via computers, kabel, radio, draadloos oproepsysteem, teleprinter, teleletter, elektronische post, telefax, televisie, microgolf, laserstraal of communicatiesatelliet; diensten met betrekking tot de verzending (overbrenging) of het zichtbaar maken van informatie voor zakelijke of huiselijke doeleinden afkomstig van databanken; het uit- en verzenden van radio- en televisieprogramma's; informatie- en inlichtingendiensten inzake telecommunicatie, de omroep en de pers; ter beschikking stellen van directe ("on-line") telecommunicatieverbindingen welke toegang verschaffen tot informatie- en gegevensbestanden; huur, in opdracht en voor rekening va derden, en verhuur van telecommunicatieapparatuur, -installaties, -instrumenten, -onderdelen en -netwerken, van elektronische brievenbussen o.a. voor toepassing in conferentie- en vergaderruimten; het langs telecommunicatieve weg elektronisch verzenden van gegevens t.b.v. bedrijven onderling (zgn. electronic data interchange EDI).

42  Deskundige, professionele en wetenschappelijke adviesdiensten, testdiensten, laboratoriumdiensten, technische onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten, ontwerp- en inspectiediensten, alle verband houdende met (tele)communicatie, met communicatie-netwerken en -systemen, met Internet, met computerprogrammering, met de vervaardiging van computer software, met informatiesystemen, met elektronische databanken, met beeld- en geluidsverwerking, met boodschapverwerking, met elektronische dataverbindingen, met waarschuwingssystemen en/of elektronische el elektronische produkten; diensten en adviezen van een ingeniersbureau, het technisch ontwerpen en advies ter zake; analyse van computer en telecommunicatiesystemen en -netwerken; computerprogrammering; huur, in opdracht en voor rekening van van derden, en verhuur van computer-, gegevensverwerkings-, elektrische en elektronische apparatuur.

 

Vienna classes

 
 

Records history

 
24.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
11.9.2000 Registered
Representative - Change of name and professional address
2.12.1999 Application
Application of the trademark 001388800 SCARLET TELECOM