Word mark

Trademark: 'SPARBANKSKORT MAESTRO' 
Swedbank AB
European Community Trademark, no. 000765602, Word mark

 

On 5. 3. 1998 the community trademark application no. 000765602 was filed for SPARBANKSKORT MAESTRO (Word mark) by Swedbank AB before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied5. 3. 1998
Nice classes9, 16, 35, 36, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Swedbank AB
Brunkebergstorg 8
S-105 34 Stockholm
SE

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

VALEA AB
Sveavägen 24
111 57 Stockholm
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Kodade och okodade magnetkort, i form av bank- och betalkort; apparater för uttag av pengar och information om överföring av bankmedel; datorer, datautrustning och registrerad programvara för överföring av pengar och information om bankmedel; säkerhetsutrustningar i form av apparater och instrument för förvaring av pengar, värdepapper och värdesaker, inkluderande larmanordningar för transport och förvaring av bankmedel och värdesaker; apparater för växling av pengar och omvandling av valutor.

16  Trycksaker, tryckt informationsmaterial, tryckalster och tryckta publikationer, tryckta blanketter och värdepapper; okodade betalkort av plast och/eller papper.

35  Affischering; assistans vid affärs- eller och industriledning, affärsinformation, företagsinformation, affärs- och företagsutredningar, affärsvärdering; marknadsprisanalyser; annonsering, uthyrning av annonsutrymmen, anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; assistans vid företagsledning; bokföringstjänster; deklarationsbyråer; direktreklam; ekonomisk prognostisering;undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet, företagsundersökningar; datoriserad registerhantering; byråer för kommersiell information; professionell företagskonsultation avseende företagsledning och -organisation; konsulttjänster avseende personaladministration; marknadsstudier; marknadsundersökningstjänster; företags- och organisationskonsutationer; pr-tjänster; professionell företagskonsultation; publicering av reklamtexter, reklam- och annonsverksamhet, reklambyråer, utdelning av reklammaterial, uthyrning av reklammaterial, spridning av annons och reklamtexter; revision och revisionsarbete; rådgivningstjänster för företagsledning; uppdatering av annons- och reklammaterial, utarbetande av reklamtexter; utomhusreklam.

36  Bildande av aktiefonder; aktuarietjänster; amorteringslåneverksamhet; finansiella analyser; värdering av antikviteter; arrangerande av insamlingar; finansiering av avbetalningsköp, bankrörelse, betalkortstjänster, borgensmannatjänster, borgenärstjänster; bostadsförmedlingar (lägenheter), bostadsförmedlingstjänster; brandförsäkringsgaranttjänster; börsmäkleri, börsnotering; checkverifikation; clearing, clearingcentraler; tjänster avseende deponering av värdesaker; factoring; leasing av fast egendom; fastighetsagenturer, fastighetsförvaltning, fastighetsmäkleri, fastighetsvärdering; finansiell förvaltning, finansiell information, finansiell konsultation, finansiell utvärdering (försäkring, bank, fastighet), finansieringstjänster, fondinvesteringar; frimärksvärdering; information avseende försäkringar; försäkringsgaranttjänster, försäkringskonsultationer, försäkringsmäkleri; förtroendemannaskap med rätt att förvalta anförtrodda medel; fövaltarskap; ckonomisk förvaltning; hypoteksbanker; förvaltning av hyreshus; finansiering av hyrköp; inkassering av hyror; inkassobyråer; anordnande av insamlingar; kapitalinvestering; värdering av smycken och juveler; försäkringsinformation; kreditgivning, kreditinstitut, kreditkortstjänster; livförsäkringsgaranttjänster; drivande av lotterier; lotteriverksamhet; uthyrning av lägenheter; mäkleri; mäkleri avseende värdepapper; numismatisk värdering; garanttjänster avseende olycksfallsförsäkring; pantbanker; penninginsamlingar för välgörande ändamål; elektronisk överföring av penningmedel; utställande av presentkort och -checkar, utställande av resecheckar, sjukförsäkringsgaranttjänster; sjöförsäkringsgaranttjänster; skatteberäkning, skattetaxering; sparbanker, upprättande av rättsliga borgensförbindelser; utlåning mot säkerheter; valutaväxling; växlingskontor.

38  Datorstödd överföring av meddelanden och bilder, kommunikation via datorterminaler, telefon eller telegram, särskilt elektronisk post och annan kommunikation via internet, sändning av faxmeddelanden.

42  Leasing av åtkomsttid till databaser, uthyrning av datorer, konsultationer inom området datormaskinvara, datorprogammering, uppdatering av datorprogramvara, utformning av datorprogramvara; förmyndarskap; uthyrning av försäljningsautomater; förvaltning av upphovsrätter; licensiering av immaterialrätter, immaterialrättsliga konsultationer; juridisk forskning, juridiska tjänster.

 
 
 

Records history

 
19.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
22.10.2007 Decision to reject (final)
Proprietor - Change of name and address
13.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
2.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
25.3.2006 Registered
Representative - Change of name and professional address
25.3.2006 Registered
Representative - Change of name and professional address
25.3.2006 Registered
Representative - Change of name and professional address
5.3.1998 Application
Application of the trademark 000765602 SPARBANKSKORT MAESTRO
 

Further trademarks of the owner

FÖRENINGSSPARBANKEN
Babs
Since 1820
Swedbank Real Estate Agency
Swedbank Fastighetsbyran